LEVNÉ A PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ U JAROMĚŘĚ

UBYTOVACÍ CENTRUM
RYCHNOVEK

Rychnovek 43, Czech republic

Otevírací doba
Po-Ne: 15:00 - 20:00
Ukončení pobytu: Do 12:00

Ubytovací a provozní řád

Všeobecné podmíky

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Příjezd a odjezd

 1. Ubytování bude poskytnuto na základě řádné předešlé rezervace. V případě volných pokojů není předešlá rezervace nutná.
 2. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti na základě telefonické dohody se správcem/majitelem. Doklady doloží všechny osoby starší 15-ti let a u mladších bude zapsáno jméno a příjmení.
 3. Úhradu za ubytování provede host při příchodu, před předáním klíče (pokud není předem dohodnuto jinak)
 4. Hosté dodrží nástupní den a čas od 16-ti hodin (pokud není předem dohodnuto jinak) a ukončí pobyt do 10-ti hodin (pokud není předem dohodnuto jinak)
 5. Poslední den pobytu je host povinen opustit pokoj do 10-ti hodin. Neučiní-li tak , je ubytovatel oprávněn účtovat další započatý den. V případě, že je již tento pokoj rezervovaný pro dalšího hosta a host neuposlechne výzvy nebo není na ubytovně přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo, za účasti správce a jedné nezúčastněné osoby, věci sepsat a uložit na bezpečném místě, aby mohl pokoj užívat další host.
 6. V případě ztráty klíčů uhradí host pronajímateli 500,- Kč.

Pravidla chování hostů v ubytovacím zařízení

 1. Do ubytovacího zařízení je přísně zakázán vstup osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do prostor apartmánů psychotropní a omamné látky.
 2. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu v ubytovacím zařízení, v celé budově i na přilehlém prostranství.
 3. od 22:00 – 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 4. Ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 3 000,- Kč. Případné škody vzniklé požárem z nedbalosti je host povinen uhradit.
 5. Ubytování se psy či jinými zvířaty není povoleno.
 6. Host nesmí bez souhlasu správce/majitele ubytovacího zařízení přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 7. V ubytovacím zařízení není hostům povoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká spotřebičů sloužících k osobní hygieně / kartáček na zuby, holicí strojek / a nabíječek.
 8. Poškozené vybavení bude účtováno dle skutečnosti nebo reálného odhadu správce/majitele areálu. Odcizení majetku ubytovacího zařízení bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení.

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.
 3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Pohotovostní čísla:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Kontakt ubytování:
Tel.: 603 108 767

Ostatní

 1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta ubytovacího zařízení při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.

Ubytování poskytujeme bez stravy.

Rychnovek

Obec Rychnovek (německy Reichenhof) se nachází v okrese Náchod v královéhradeckém kraji přibližně 3,5 km východně od Jaroměře. Rozkládá se na severu Orlické tabule v prostoru mezi řekami Úpou a Metují v nadmořské výšce 264 m.n.m.

Obcí prochází železniční trať 032 Jaroměř – Trutnov (zastávka se nachází v centru obce) a silnice III. třídy Jaroměř – Nové Město n/M.

Kontaktní údaje

UBYTOVACÍ CENTRUM RYCHNOVEK
Ing. Jan Konečný
Rychnovek 43
Czech republic

Email: info@ubytovanirychnovek.cz
WWW: www.ubytovanirychnovek.cz